TỰ DO

"Không phải cứ súng ống vứt đi là sẽ có hòa bình" - Huy Đức Tôi xin bổ sung: "Không phải cứ hòa bình là sẽ có tự do". Tự do, mới là đích đến của sự giải phóng. Ở đây hiểu theo nghĩa rộng chứ không chỉ nói đến giải phóng dân tộc. Tôi … Continue reading TỰ DO

HI VỌNG

Trong một diễn đàn mà khách mời thì đầu bạc, còn người tham dự vẫn tóc đen, có một khoảnh khắc đối thoại thú vị. Đó là thế hệ đi trước luôn thấy mình thiệt thòi khi không được sinh ra và lớn lên trong thời bình như chúng tôi, và cho rằng thế hệ … Continue reading HI VỌNG

LÝ TƯỞNG

Nói chuyện với một bạn trẻ quý mến, chúng tôi bàn về “lý tưởng”. Bạn chia sẻ rằng bạn sợ từ ấy vì thấy mình chưa xứng đáng, và chỉ dám dùng từ này một cách thận trọng. Thái độ thật đáng quý vì bạn biết cúi mình trước một điều cao cả. Theo góc … Continue reading LÝ TƯỞNG